fbpx
 

DomovPogoji poslovanjaPravila in pogoji letalskih vozovnic

PRODAJA LETALSKIH VOZOVNIC:

Pri prodaji letalskih vozovnic veljajo pogoji, katere določi prevoznik. Potnik je o pogojih za prodajo letalskih vozovnic seznanjen pred ali ob nakupu s strani TA Prima Travel. Pri prodaji letalskih kart nastopa TA Prima Travel zgolj kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. V tem primeru potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. TA Prima Travel ne odgovarja za izvedbo leta ter ne odgovarja za izbiro prevoznika s strani potnikov. Potnik sam izbere prevoznika po svojih željah in kriterijih in za svojo izbiro odgovarja sam. TA Prima Travel je odgovorna potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje za svoje potovanje. Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje agencija Prima Travel osebno v poslovalnici, po elektronski pošti, prek telefonskih klicev ter spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se šteje, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.

Storitev TA Prima Travel je zaključena, ko je potniku posredovana potrditev rezervacije in izdana letalska vozovnica. Od tega trenutka naprej je potnik v neposrednem razmerju z odgovornim letalskim prevoznikom. Ob morebitni ne izvedbi ali pomanjkljivi izvedbi leta, potnik zahtevek za nadomestilo za vplačano letalsko karto naslovi neposredno na prevoznika.

PRIJAVA ZA POLET (CHECK-IN):

Potnik se je dolžan prijaviti za polet najkasneje 120 minut pred predvidenim odhodom letala (180 minut v ZDA).

STORNACIJSKI STROŠKI, SPREMEMBA REZERVACIJE:

V primeru stornacije letalske vozovnice nastanejo 100% stroški odpovedi. Pozanimajte se o stornacijskih stroških pri svojem prodajnem referentu. Če polet zamudite (»No-Show«) veljajo stornacijski stroški.

Kakršnekoli SPREMEMBE REZERVACIJE so po izpisu karte praviloma zelo otežene ali celo onemogočene. Povprašajte svojega prodajnega referenta o veljavnih pogojih.

PRTLJAGA:

V ceno vozovnice je praviloma vključen prevoz 20 kg prtljage ter 5 do 7kg ročne prtljage (dimenzij 55 x 40 x 20 cm). Letalski prevoznik ima pravico zaračunati vsak dodatni kilogram oddane prtljage po lastnem veljavnem ceniku. OPOZORILO: v ročni prtljagi ne smete imeti nikakršnih škarjic, pilic in drugih ostrih predmetov. Uporaba mobilnih telefonov in nekaterih drugih elektronskih naprav med letom ni dovoljena (o podrobnostih vas obvestijo v letalu).

ŠPORTNI REKVIZITI, DOMAČE ŽIVALI:

Če s seboj prevažate športno opremo (surf, kolo, golf oprema, …) ali domače živali morate to sporočiti ob rezervaciji vozovnice, saj je potrebno o tem obvestiti letalskega prevoznika.

POZOR – REKONFIRMACIJA: vse lete je POTREBNO REKONFIRMIRATI (PREVERITI) cca. 24ur pred poletom. To je najbolje narediti preko spleta: s kodo rezervacije na spletni strani letalskega prevoznika ali rezervacijskega sistema.

CARINSKI IN OBMEJNI PREDPISI, POTNE LISTINE, VIZUMI:

Potnik je dolžan upoštevati carinske in obmejne predpise, dolžan je poskrbeti za veljavno potno listino, si priskrbeti ustrezni vstopni vizum oz. druge dokumente in upoštevati ostale relevantne predpise. Turistična agencija lahko opozori potnika na nujnost urejanja vstopnega vizuma, ni pa dolžna zagotoviti vstopnega vizuma.

NASVET POTNIKOM NA MEDNARODNIH PROGAH O OMEJENI ODGOVORNOSTI:

Potnike, pri katerih sta končni cilj potovanja ali vmesni postanek v državi, ki ni država odhoda, obveščamo, da določila Varšavske konvencije lahko veljajo za celotno potovanje, tudi za dele poti znotraj države odhoda ali prihoda. Za potnike, ki potujejo v ZDA ali iz njih ali je tam njihova vmesna postaja, konvencija in posebne prevozne pogodbe po veljavnih tarifah predvidevajo, da je odgovornost posameznih prevoznikov podpisnikov takih posebnih dogovorov za smrt ali telesne poškodbe potnikov večinoma omejena na 75.000 USD dokazane škode na potnika in da odgovornost do te meje ne bo odvisna od malomarnosti prevoznika. Za potnike, ki potujejo s prevoznikom, ki ni podpisnik teh posebnih dogovorov, ali za potnike, ki ne potujejo v ZDA ali iz njih oziroma tam ni bil dogovorjen vmesni postanek, je odgovornost prevoznika za smrt ali telesne poškodbe potnikov večinoma omejena na približno 10.000 ali 20.000 USD. Imena prevoznikov, ki so podpisali te posebne dogovore, so na voljo v vseh poslovalnicah teh prevoznikov in jih na zahtevo lahko preverite. Dodatno varstvo si lahko pridobite, če sklenete zavarovanje pri zasebni družbi. Na tako zavarovanje ne vplivajo nobene omejitve odgovornosti prevoznika na podlagi Varšavske konvencije ali posebnih pogodb o prevozu. Nadaljnje informacije zahtevajte pri vaši letalski družbi ali pri predstavniku zavarovalne družbe.

Opomba:

Zgoraj omenjena omejena odgovornost na 75.000 USD vključuje sodne pristojbine in stroške, razen če je bil zahtevek vložen v državi, v kateri obstajajo posebna določila, ki urejajo ločeno plačilo teh pristojbin in stroškov. V takih primerih znaša vsota omejene odgovornosti 58.000 USD in ne vključuje sodnih pristojbin in stroškov.

Odškodnina za zavrnjen vstop v letalo

V tistih državah, v katerih potniki na podlagi uredb lahko uveljavljajo kompenzacijo, prevozniki potnikom, katerim kljub potrjeni rezervaciji niso potrdili leta, ker je bilo rezervacij preveč, ponudijo odškodnino v skladu s kompenzacijskim načrtom oz. zakonodajo. Da bi se zmanjšalo število prezasedenih sedežev potnikov, ki se niso prijavili za let kljub potrjeni rezervaciji, in da bi se čim več potnikom omogočilo potovanje z izbranim letom, prevoznik lahko potrdi več rezervacij, kot je število sedežev. Čeprav prevozniki storijo vse, da bi zagotovili sedeže potnikom, katerim so potrdili rezervacije, ne morejo neomejeno jamčiti, da bo rezervirani sedež potniku res na razpolago.

Nevarni predmeti, ki jih potnik ne sme prenašati v prtljagi

Iz varnostnih razlogov potniki ne smejo v prtljagi nositi nevarnih predmetov (definicija nevarnih predmetov se s časom spreminja in se med letalskimi družbami lahko razlikuje):

– torb z vgrajenimi alarmnimi napravami ali vgrajenimi baterijami in/ali pirotehničnim materialom;

– eksplozivnih snovi, streliva, slepih nabojev, ročnih pištol, petard, signalnih raket;

– plinov (vnetljivi, nevnetljivi, globoko zamrznjeni in strupeni) kot so plin v jeklenkah za taborjenje, aerosoli;

– vnetljivih tekočin kot so tekočina za vžigalnike, barve, razredčila;

– vnetljivih trdnih teles kot so vžigalice, vžigalniki, gorivo in rezervni vložki za vžigalnike, druge vnetljive snovi, snovi, pri katerih v stiku z vodo izhajajo vnetljivi plini;

– oksidirajočih materialov (kot so prah za beljenje in peroksidi);

– jedkih snovi, kot so naprave z živim srebrom (toplomer), kisline, lužnine, mokre celične baterije;

– drugih nevarnih predmetov, ki so našteti v Predpisih IATA o nevarnih snoveh.

Zgornja pravila se ne nanašajo na zdravila, zdravstvene, toaletne pripomočke, pripomočke za kajenje (razen plinskih cigaretnih vžigalnikov), alkoholne pijače, vendar le toliko, kolikor je potrebno za osebno uporabo. Dodatne informacije lahko dobite pri prevozniku. Opozorilo: Prosimo, da zadržite vstopni listek (Boarding Pass) do konca vašega potovanja.

Dovoljena osebna prtljaga (hand baggage)

Vsaka letalska družba ima svoja pravila za osebno prtljago (“hand baggage”, “cabin baggage”, “carry-on baggage”). Objavljena so na spletni strani letalske družbe oz. se z njimi seznanite na letališču.

Obvestilo o omejeni odgovornosti za prtljago

Odgovornost za izgubo, zamudo ali poškodbo prtljage je omejena, razen če ni bila vnaprej prijavljena višja vrednost in niso bili plačani dodatni stroški. Za večino mednarodnih potovanj (tudi del potovanja v domači državi) odgovornost omejena približno na 20 USD za kilogram oddane prtljage in na 400 USD na osebo za neoddano prtljago. Za potovanja izključno med mesti v ZDA, zvezni predpisi zahtevajo, da znaša omejena odgovornost za prtljago, prepeljano po zračni poti, najmanj 1 .250 USD na osebo. Za določene izdelke je njihova prijavljena vrednost lahko večja. Nekateri prevozniki ne prevzemajo odgovornosti za lomljive, dragocene ali pokvarljive izdelke. Dodatne informacije lahko dobite pri prevozniku.

Obvestilo o uradnih taksah, pristojbinah in stroških

V ceno vozovnice so lahko vključene takse, pristojbine in stroški, ki jih državni organi določijo za letalske prevoze. Te takse, pristojbine in stroški, ki so lahko pomemben delež stroškov letalskega prometa, so lahko vključeni v ceno prevoza ali pa so na tej vozovnici posebej označeni pod rubriko “TAX/FEE/CHARGE”. Morda boste morali plačati tudi takse, pristojbine ali stroške, ki prej še niso bili zaračunani. Na nekaterih letališčih je potrebno v gotovini plačati izhodne pristojbine pri izhodu iz države.

Opozorilo!

Ko je potnikova končna ali vmesna postaja v državi, ki ni država odhoda, velja Varšavska konvencija. Konvencija ureja in v večini primerov omejuje odgovornost prevoznikov za smrt ali poškodbe potnikov ter za izgubo ali poškodbo prtljage.

Omejena odgovornost trgovca (potovalne agencije):

Potovalna agencija pri prodaji letalske vozovnice nastopa kot posrednik in na noben način ne odgovarja za kakovost storitve letalskega prevoza oz. dejansko izvedbo letalskega prevoza. V primeru insolventnosti oz. stečaja letalskega prevoznika ali izdajatelja vozovnice bo potovalna agencija povrnila strošek kupnine zgolj, če bo lahko sama refundirala (povrnila) plačani znesek za letalsko vozovnico. Letalske družbe pogosto spreminjajo pravila glede plačevanja določenih storitev – npr. glede prtljage, ročne prtljage, prehrane in pijače na krovu, rezervacije sedežev ipd. Za probleme ali stroške, ki bi nastali iz napačnega pričakovanja stranke ali iz spremenjenih pravil, odgovarja izključno potnik sam oz. letalski prevoznik. Strošek pristojbine za izdajo vozovnice (npr. RSF, TSC ipd.) se potniku v nobenem primeru ne povrne.

Pogoji prevozne pogodbe:

 1. Vozovnica v tej pogodbi pomeni potnikovo vozovnico in prtljažni list ali ob izdaji elektronske vozovnice program potovanja/potrdilo, katerega del so ti pogoji in opozorila; »prevoz« pomeni transport; »prevoznik« pomeni vse letalske prevoznike, ki opravijo ali organizirajo prevoz potnika oziroma njegove prtljage ali izvajajo druge storitve v zvezi z letalskim prevozom; »elektronska vozovnica« je program potovanja, ki ga izda prevoznik ali nekdo drug v njegovem imenu, ki nadomešča elektronske kupone in je po potrebi tudi vstopni dokument; »Varšavska konvencija« je konvencija o poenotenju določenih pravil v zvezi z mednarodnim letalskim prevozom, podpisana 12. oktobra v Varšavi, z dopolnilom, podpisanim 28. septembra 1955 v Haagu. Uporablja se lahko konvencija ali njeno dopolnilo.
 2. Za prevoz po tej pogodbi veljajo pravila in omejitve odgovornosti, ki so navedene v Varšavski konvenciji, razen če to ni »mednarodni prevoz«, ki je opredeljen po tej konvenciji.
 3. Če ni v nasprotju z zgoraj omenjenimi določili, veljajo za prevoz in storitve, ki jih izvaja posamezni prevoznik: (i) določila na vozovnici, (ii) veljavne tarife, (iii) prevoznikovi pogoji prevoza in s tem povezana določila, ki so del tega besedila (na zahtevo potnika so na vpogled v prevoznikovi poslovalnici), razen za prevoze med mesti v ZDA ali Kanadi ter med katerimi koli mesti v drugih državah, v katerih veljajo tarife, sprejete v teh državah.
 4. Prevoznikovo ime na vozovnici je lahko okrajšano, če sta celotno ime in okrajšava napisana na prevoznikovem ceniku, v pogojih prevoza, predpisih ali voznih redih; naslov prevoznika je letališče, s katerega potnik vzleti, in je napisano nasproti prve okrajšave prevoznikovega imena na vozovnici; dogovorjene vmesne postaje so tiste, ki so navedene na tej vozovnici ali prikazane v prevoznikovih voznih redih kot redni postanki na potnikovi poti; prevoz, ki ga opravi več prevoznikov zaporedoma, je ena operacija.
 5. Letalski prevoznik, ki izda vozovnico za prevoz na linijah drugega letalskega prevoznika, to stori le kot njegov agent.
 6. Vsaka izključitev ali omejitev odgovornosti prevoznika velja za določeni prevoz in je v korist agentov, uslužbencev ali predstavnikov prevoznika in vsakega lastnika letala, če le-tega uporabljajo drugi prevozniki ter njegovi agenti, uslužbenci in predstavniki.
 7. Oddana prtljaga bo izročena prinositelju prtljažnega lista. Če je bila prtljaga poškodovana med mednarodnim prevozom, mora potnik napisati pritožbo prevozniku takoj ob odkritju poškodbe ali najkasneje v sedmih dneh od dneva prejema; ob zamudi pri izročitvi prtljage mora potnik napisati pritožbo v 21 dnevih od dneva prejema prtljage. Glejte tarife in pogoje prevoza za promet na notranjih linijah.
 8. Ta vozovnica velja eno leto od datuma njene izdaje, razen če je na vozovnici, v ceniku, pogojih prevoza in drugih predpisih navedeno drugače. Cena prevoza se lahko spremeni pred samim prevozom. Prevoznik lahko odkloni prevoz, če potnik ni plačal vozovnice po veljavnem ceniku.
 9. Prevoznik se potrudi, da prepelje potnike in prtljago v čim krajšem času. Časi, navedeni v voznih redih ali kjer koli drugje, niso zajamčeni in niso del te pogodbe. Prevoznik lahko brez predhodnega obvestila določi kot svojega namestnika drugega prevoznika ali zamenja letalo ter po potrebi izpusti vmesne pristanke, ki so navedeni na vozovnici. Vozni redi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prevoznik ne prevzema nobene odgovornosti glede povezav z nadaljnjimi leti.
 10. Potnik mora pri potovanju upoštevati zahteve vlade v določeni državi, pokazati mora izstopne, vstopne ali druge zahtevane dokumente ter prispeti na letališče v času, ki ga je določil prevoznik; če čas ni določen, pa dovolj zgodaj, da opravi vse potrebne postopke pred odhodom.
 11. Nihče izmed agentov, uslužbencev ali predstavnikov prevoznika nima pravice spremeniti, prilagoditi ali izključiti katerega koli določila iz te pogodbe. Prevoznik ima pravico odkloniti prevoz vsaki osebi, ki je pridobila vozovnico s kršenjem veljavnih zakonov ali predstavnikovih tarif, pravil in uredb.
 12. Veljajo pogoji letalskega prevoznika ter ustrezne mednarodne konvencije.